PRAWO CYWILNE

Sprawy z zakresu prawa cywilnego:

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku (spadkobiercy ustawowi i testamentowi, ważność testamentu)
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
 • wydziedziczenie
 • zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenie
 • zachowek
 • dział spadku (połączony ze zniesieniem współwłasności)

Prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych:

 • stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie
 • dotyczące służebności
 • ustanowienie drogi koniecznej
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • naruszenie posiadania
 • zniesienie współwłasności
 • wpis i wykreślenie wpisu w księdze wieczystej
 • usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym

Sprawy inne:

 • ochrona dóbr osobistych
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • roszczenia przeciwko szpitalowi, lekarzowi, pielęgniarce
 • odszkodowania z tytułu kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu i najmu pojazdu zastępczego
 • o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • eksmisja
 • ustalenie wstąpienia w stosunek najmu
 • ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska)
 • uznanie orzeczenia sądu zagranicznego